Vo viere otcov (Pásmo o živote a diele sv. vierozvestov )

 

Dňa 5. júla stretli sa veriaci v ľubochnianskom kostole pri dvojkríži, cyrilo-metodskom symbole. Preniesli sa v čase na Veľkú Moravu, kam sa svätí bratia vybrali na misijnú výpravu. Prekladali Písmo sväté, ich dielo je s Kristom späté. Jeho slová „ Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ do života prijali, ohlasovať evanjelium k našim predkom sa vydali.

     Na územie Veľkej Moravy prišli pred 1150. rokmi na pozvanie kniežaťa Rastislava, ktorý túžil, aby veľkomoravský ľud mal vlastné písmo, knihy a liturgickú reč. Misia solúnskych bratov bola veľmi namáhavá, stretávali sa s nepochopením a odporom neprajníkov. Nakoľko bolo potrebné riešiť i rôzne cirkevno-právne otázky navštívili v Ríme pápeža Hadriána II., ktorý ich misiu  podporil a starosloviensky jazyk bol zavedený  do bohoslužieb. Po namáhavej práci Cyril v Ríme umrel a v misii na Veľkej Morave pokračoval so svojimi pomocníkmi biskup Metod. Bavorskí biskupi ho však zajali, postavili pred súd a uväznili. Metod aj napriek utrpeniu zostal verný učeniu Ježiša Krista, svojho Pána. Naďalej sa venoval prekladom Sv. Písma a výchove veľkomoravských kňazov, z ktorých sv. Gorazda určil sa svojho nástupcu.

     Pásmo o  živote a  diele sv. vierozvestov pripravili priatelia z  niekdajšieho ľubochniansko – hubovského farského spevokolu, ktorí svojimi  hereckými, speváckymi a muzikantskými výkonmi obohatili prítomných o  nevšedný  duchovný  zážitok. Odmenou im bol úprimný hlasitý  potlesk a poďakovanie duchovného otca. Spoločným dielom oslávili svätcov, patrónov nášho kostola   a vydali svedectvo svojej viery.

Autor: Monika Olosová

Foto: Monika Homolová

Fotogaléria: Vo viere otcov (Pásmo o živote a diele sv. vierozvestov )