Spolok sv. Vojtecha (SSV)

 

Počet členov vo farnosti 136; Hubová 98; Ľubochňa 38.

Jednateľ (dôvernik): Mária Žiarová, Hubová 306/6

Spolok sv. Vojtecha (SSV) je kultúrny a vydavateľský rímskokatolícky spolok so sídlom v Trnave. Bol založený 14. septembra 1870 z podnetu Andreja Radlinského so zámerom prispievať k zveľaďovaniu základných škôl a k šíreniu nábožensko-mravnej vzdelanosti a praktického katolicizmu vydávaním slovenskej rímskokatolíckej literatúry. Už od svojho založenia mal spolok približne 500 členov - kňazov, učiteľov, mládež, ale i robotníkov a roľníkov z celého Slovenska. Hoci uhorská vláda odmietla pomenovať spolok podľa našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda, založenie spolku prijal slovenský ľud s nadšením. Do skončenia 1. svetovej vojny napriek prekážkam a ťažkostiam vzrástol počet členov na 30 000.
            V roku 1870 začali vychádzať Katolícke noviny a od roku 1871 školské učebnice pre ľudové školy, kalendár - Pútnik svätovojteššský a (členské) podielové knihy pre členov SSV. Do roku 1918 vyšlo v SSV 346 kníh v mnohotisícovom náklade. V roku 1913 – 1926 preložil spolok celé Sväté písmo do slovenského jazyka a v roku 1937 vydal Jednotný katolícky spevník. Spolok mal tlačiareň a kniháreň, zriadené Múzeum Františka R. Osvalda, dobudovával sa archív a knižnica. Niekoľko misií spolku do USA po I. sv. vojne i neskôr upevnilo SSV aj finančne a získalo mu tam takmer 10 000 členov. Vďaka americkým Slovákom – členovom SSV a ich finančným zbierkam sa rozvoj činnosti spolku upevňoval. Od roku 1920, teda od nástupu Andreja Hlinku za predsedu, do roku 1948 vydal spolok 1 460 titulov kníh a viacero periodík. Ročne sa do spolku hlásilo postupne až desaťtisíc členov, takže do roku 1953 mal už SSV vyše 247 tisíc, čo možno považovať za vrcholné obdobie činnosti spolku.
V období komunizmu bol spolok pod prísnou štátnou kontrolou a bol pretransformovaný na “účelové zariadenie rímskokatolíckej cirkvi”. V roku 1951 bolo spolku odňaté vydavateľské právo a poštátnená kníhtlačiareň, ako i knihárne, odobraté múzeum, zánik časopisov. V roku 1953 musel spolok zrušiť svoju člensku základňu, čo bolo v tej dobe vyše 247 000 členov doma i v zahraničí.
             V decembri 1989 sa začala obnovovať činnosť spolku budovaním novej členskej základne s miestnymi skupinami, ako aj obnovením zasielania kalendára Pútnika svätovojtešského a podielovej knihy členom. Bol zvolený nový Výbor SSV a schválené i potvrdené nové Stanovy SSV. Počet členov postupne narastal a dosiahol vyše 110 000 členov.
            Od roku 1870 vydal SSV viac ako 33 miliónov kusov kníh a vyše 200 miliónov čísiel novín a časopisov. Je vydavateľom Katolíckych novín, Duchovnáho pastiera, Liturgie, Adoremus Te.