Sviatosť krstu

Kódex kánonického práva o vysluhovaní sv. krstu hovorí: Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:

  1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
  2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod. (Kán. 868 – § 1)

Smernice pre veriacich farnosti – rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa:

- oznámenie o pokrstení aspoň 2 mesiace pred očakávaným narodením dieťaťa;

- krstná náuka v čase podľa osobnej dohody rodičov s kňazom;

- krstný rodič má byť dospelý kresťan – katolík, prijal sv. birmovania a Eucharistiu, z právnej stránky nič mu neprekáža prijať túto úlohu;

Čas a miesto vysluhovania sv. krstu:

- v nebezpečenstve smrti dieťaťa hneď, čo môže urobiť aj laicky veriaci;

- za riadnych okolností v nedeľu počas sv. omše, podľa odporúčania Cirkvi;

- z vážnych príčin podľa stavu dieťaťa, alebo za mimoriadnych okolností aj po sv. omši;

- miestom vysluhovania sv. krstu je farský kostol, tam kde je krstný prameň, v mimoriadnych prípadoch aj mimo kostola;

- v inej farnosti, ak je vážny dôvod – oboznámiť kňaza svojej farnosti.

 

Po krste viaže rodičov povinnosť a to z vďačnosti voči Bohu i z vernosti voči úlohe, ktorú na seba vzali, viesť dieťa k poznaniu Boha, ktorého adoptívnym dieťaťom sa stalo. Tak isto majú dieťa pripravovať na birmovanie a sväté prijímanie. V tomto poslaní im má farár pomáhať vhodnými prostriedkami. (Obrad krstu detí, SSV, Trnava 1976, str. 16)