Intencie

 

Kódex kánonického práva (KKP) o milodare venovanom na slávenie sv. omše hovorí:
Kán. 945 – § 1. Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby omšu obetoval na určitý úmysel.
§ 2. Kňazom sa nástojčivo odporúča, aby aj bez prijatia milodaru, slávili omšu na úmysel veriacich, najmä biednych.
Kán. 946 – Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel.
Kán. 947 - Omšové milodary treba úplne uchrániť pred akýmkoľvek, hoci len zdanlivým druhom predávania alebo obchodovania.
Kán. 948 – Osobitne treba obetovať omše na úmysel tých, za ktorých bol jednotlivý milodar, i keď skromný, venovaný a prijatý.
Kán. 949 - Kto je zaviazaný povinnosťou sláviť omšu a obetovať ju na úmysel tých, ktorí venovali milodar, má tú istú povinnosť, hoci by sa prijaté milodary bez jeho viny stratili.

 

Zápis intencií – úmyslov na sv. omše vo farnosti je štyri razy do roka, vždy tri mesiace vopred, ako nasledujú po sebe. Zápis sa vopred ohlási vo farských oznamoch. Jednotlivé úmysly sa zapisujú s príslušným číslom domu, aby sa uľahčila identifikácia toho, kto dal zapísať príslušný úmysel. Ak v jednom dome žijú viaceré rodiny, je možné, že v zápise sa niektoré číslo domu opakuje aj viac krát v jednom mesiaci, resp. počas roka.

 

Výročná sv. omše za zomrelých, čiže sv. omša obetovaná za zomrelého/zomrelú rok po ich smrti nie je potrebné osobitne zapisovať, tieto sv. omše budú odslúžene podľa dátumu dňa ich smrti.

 

Sv. omše za živých, čiže žijúcich veriacich z príležitosti životného jubilea 50, 60, 70, 80 rokov a viac, ako aj výročia sobáša, alebo iných významných životných udalostí je vhodné si dať zapísať 4 – 5 mesiacov vopred.

 

Milodar za odslúženú sv. omšu vo farnosti veriaci odovzdajú vždy po jej odslúžení príslušnému kňazovi, najvhodnejšie v sakristii.

 

Výška omšového milodaru: Diecézni biskupi obidvoch slovenských cirkevných provincií 15. júna 2011 rozhodli v súlade s kán. 952 § 1 KKP ohľadom výšky milodaru venovaného na slávenie svätej omše a stanovili výšku milodaru na 5 € s platnosťou od 1. júla 2011. Kňazovi je dovolené v zmysle kán. 952 § 1  KKP prijať spontánne vyšší, ale aj nižší milodar, než je určený. Veriacich treba však vhodne vychovávať k tomu, aby chápali aj asketický a duchovný význam milodaru na svätú omšu.